Vinod Khanna - Actor
Name : Vinod Khanna
Zodiac : Aries
Venus Movies with Vinod Khanna