Vishal – Shekhar - Music Director
Name : Vishal – Shekhar
Zodiac : Aries
Venus Movies with Vishal – Shekhar